นายปราโมทย์ ฉันทมิตร์
นายก อบต.หนองละลอก

New Ribbon
Slide 1
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เพิ่มเติม คร้งที่ 5) ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประกาศ เรื่องการให้บริการประชาชนในช่วงนอกเวลาราชการและในเวลาช่วงพักเที่ยง NEW ! ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ที่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยวิธีสอบราคา ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า HIGH MAST ความสูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 ต้น บริเวณที่ทำการ อบต.หนองละลอก ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอัฒจรรย์ พร้อมรั้วรอบสนามฟุตบอลสนามกีฬาอบต.หนองละลอก หม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ เรือง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอัฒจรรย์ พร้อมรั้วรอบสนามฟุตบอลสนามกีฬา อบต.หนองละลอก หมู่ที่ 4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ (ทางเดินรอบสระน้ำ) หมู่ที่ 4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองละลอก หมุ่ที่ 4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กม.3 เชื่อมโขดตาล (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดูทั้งหมด
เหล่ากาชาติจังหวัดระยอง มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสพอุทกภัยในอำเภอบ้านค่าย การแข่งขันกีฬาอบต.เทศบาลคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 (เปิด) โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันภัยไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการปลูกกล้วย ช่วยชีวิตเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตผู้พิการทางการเลื่อนไหวและผู้สูงอายุติดเตียง งานวันเกษตรกรตำบลหนองละลอก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ(ทำใบขับขี่) ประจำปี 2558 ตลาดนัดสีเขียว 27-02-58 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองละลอก ประจำปี 2558 โครงการเข้าค่ายธรรมะ 2557 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหนองละลอกประจำปี 2559(หนองละลอกเกมส์) โครงการ ลดกล่อง แยกขยะ โครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์โรคติดต่อและไม่ติดต่อ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 กีฬาหนองละลอกคัพ(ฟุตบอล7คน) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 โครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลหนองละลอก งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ2558 โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบล กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก58 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย) เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ศปป.กอ.รมน.จังหวัดระยอง ประเพณี บุญเดือนสาม(งานข้าวหลาม)ประจำปี 2559 ร่วมงานกีฬาสยามลวดเหล็ก2558 โครงการ รักปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์ ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น (หมู่4 บ้านตรอกสัตบรรณ) งานวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ 20 มีนาคม 58 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 การแข่งขันกีฬาอบต.เทศบาลคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 (ปิด) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2558 อบต.หนองละลอกร่วมกับบริษัทแคทเธอร์พิลลาร์จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2558 โครงการ "เด็กดับไฟ" ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล(การประชุมประชาคมตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 อบต.หนองละลอกร่วมกิจกรรม "ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกับบริษัท ปตท." ที่ป่าวังจันทร์ 2559 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2559 การทำประชาคมหมู่บ้านพร้อมกับให้บริการรับชำระภาษีแก่ประชาชน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2559 โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้น้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน ประจำปี 2559 ดูทั้งหมด