ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ประชาชนมีคุณภาพที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตำบล"

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี
2. สร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและท้องถิ่นส่งเสริมปัจจัยเกื้อหนุนให้ชุมชนเข้มแข็งโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริมศาสนา, วัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนน,ไฟฟ้า,สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ตลอดจนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
6. ส่งเสริมระบบการบริการสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน
7. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
8. พัฒนาระบบการเมืองการบริหารจัดการที่ดีเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโปร่งใสตรวจสอบได้ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ