ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
6,362
เดือนที่แล้ว
4,629
ปีนี้
14,592
ปีที่แล้ว
41,686
ทั้งหมด
92,501
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.254913 พ.ค. 2564
2หนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น23 มี.ค. 2564
3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256023 มี.ค. 2564
4กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 252814 พ.ย. 2563
5กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252214 พ.ย. 2563
6กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 252814 พ.ย. 2563
7กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252214 พ.ย. 2563
8ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์14 พ.ย. 2563
9พระราชกฤษฎีกา การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.254814 พ.ย. 2563
10พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.254114 พ.ย. 2563
11พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.252614 พ.ย. 2563
12พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครอบชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ฉบับที่ 9 พ.ศ.254714 พ.ย. 2563
13พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครอบชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ฉบับที่ 11 พ.ศ.254814 พ.ย. 2563
14พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.254414 พ.ย. 2563
15พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.254414 พ.ย. 2563
16พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.253914 พ.ย. 2563
17พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254614 พ.ย. 2563
18พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.252114 พ.ย. 2563
19พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 254314 พ.ย. 2563
20พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.256014 พ.ย. 2563

1 2 3   >>  >|