ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สารบรรณ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

แบบประเมินความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
2,838
เดือนที่แล้ว
3,384
ปีนี้
29,743
ปีที่แล้ว
3,228
ทั้งหมด
32,971
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219

ลำดับรายการวันที่
1กระกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดตั้งอบต.13 พ.ค. 2564
2พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.254913 พ.ค. 2564
3พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ.256213 พ.ค. 2564
4พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256013 พ.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินของอบต พ.ศ.256313 พ.ค. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ.256113 พ.ค. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท. พ.ศ.254313 พ.ค. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.10 พ.ศ.255813 พ.ค. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.254713 พ.ค. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.255413 พ.ค. 2564
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256313 พ.ค. 2564
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.256313 พ.ค. 2564

1