ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทรศัพท์ : 0-3864-2365, 0-3864-2366, 0-3864-2357,0-3864-2675

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ

localmooc

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/10/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
1,567
เดือนที่แล้ว
2,581
ปีนี้
12,894
ปีที่แล้ว
3,228
ทั้งหมด
16,122
ไอพี ของคุณ
3.215.79.116

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง อบต.หนองละลอก 361/2564 แต่งตั้งมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์7 มิ.ย. 2564
2คำสั่งอบต.หนองละลอก ที่ 360/2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของอบต.หนองละลอก7 มิ.ย. 2564
3ประกาศ อบต.หนองละลอก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2 มิ.ย. 2564
4คำสั่ง อบต.หนองละลอก 328/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดกรณีที่หัวหน้าสำนักปลัดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564
5คำสั่ง อบต.หนองละลอก 329/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรณีที่ผู้อำนวยการกองคลังไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564
6คำสั่ง อบต.หนองละลอก 330/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กรณีที่ผู้อำนวยการกองช่างไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564
7คำสั่ง อบต.หนองละลอก 331/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษากรณีที่ผู้อำนวยการกองการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564
8คำสั่ง อบต.หนองละลอก 332/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมกรณีที่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมไม่สามารถปฏิบัติราชการได้17 พ.ค. 2564
9คำสั่งอบต.หนองละลอก ที่ 315/2564 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนง. อบต.หนองละลอก11 พ.ค. 2564
10คำสั่ง อบต.หนองละลอก 313/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. หนองะลลอก7 พ.ค. 2564
11คำสั่ง อบต.หนองละลอก 309/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม6 พ.ค. 2564
12คำสั่ง อบต.หนองละลอก 310/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรณีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถปฏิบัติราชการได้6 พ.ค. 2564
13คำสั่ง อบต.หนองละลอก 309/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม6 พ.ค. 2564
14คำสั่ง อบต.หนองละลอก 303/2564 เรื่อง ให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.หนองละลอก30 เม.ย. 2564
15คำสัั่ง อบต. ที่ 186/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641 มี.ค. 2564
16คำสั่งอบต.หนองละลอก ที่ 70/2564 เรื่องให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 4 ม.ค. 2564
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง แจ้งปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ทั้ง3 แห่ง เป็นกรณีพิเศษ30 ธ.ค. 2563
18ประกาศ แจ้งปิดสนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 เนื่องจากกา่รแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 29 ธ.ค. 2563
19ประกาศ แจ้งปิดสนามกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 4 เนื่องจากกา่รแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 29 ธ.ค. 2563
20คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 229 ธ.ค. 2563

12  >> >|